ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

มิถุนายน 2559
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.225.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 856,595  หน้าแรก     ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

 

       การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21    ส่งผลให้มีภาวะ
    ปัญญาอ่อน เป็นสำคัญ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาความผิดปกติในเด็กกลุ่มอาการดาวน์นี้
    จะมีใบหน้าและรูปร่างลักษณะที่จำเพาะ   ตัวค่อนข้างนิ่ม   หรืออ่อนปวกเปียกพัฒนาการ
    ล่าช้ายืนช้า  เดินช้า  พูดช้า   การรับรู้ช้า   นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย       ซึ่งจะมีพัฒนาการต่างๆ    ล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน และความสามารถที่จะผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้ช้า    และมีข้อจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งตามศักยภาพของตนเอง    จึงทำให้เด็กมีพัฒนาการ
    ด้านร่างกายล่าช้า  ความสามารถในการรับรู้    และการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับอายุจริง
    มีความสามารถจำกัดในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น   รวมถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและ
    สังคม  ทำให้มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
                    ปัญหาที่พบได้ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่เห็นได้ชัดเจน  คือ   ความสามารถในการใช้
    กล้ามเนื้อเล็ก    ดังนั้นการกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์นี้  จึงมี
    ความจำเป็นอย่างมาก         เพราะโดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จำเป็นต้องใช้
    กล้ามเนื้อในการกระทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา      ไม่ว่าจะเป็นขณะนอนหลับหรือตื่นนอน
    กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว        เพื่อประกอบภารกิจประจำวันของคนเราที่มีโอกาสได้
    ออกกำลังกายมากที่สุด    คือ   กล้ามเนื้อขา  ส่วนรองลงมา คือ กล้ามเนื้อแขนและมือ  ดังนั้น
    กล้ามเนื้อจะสามารถใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน  จะต้องมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
    จะช่วยทำให้อวัยวะอื่นๆ  ของร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น      นอกจากนี้
    พฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อจะส่งผลทำให้มีความสามารถที่จะแสดงทักษะในการพัฒนาการ
    ด้านอื่นๆ อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และภาษา     ด้วยเหตุนี้กลุ่มเด็ก
    อาการดาวน์         ควรได้รับการฝึกฝนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ   โดยเฉพาะ กล้ามเนื้อใหญ่และ
    กล้ามเนื้อเล็กไปพร้อมกันตามวัยที่เหมาะสม
                    การส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในเด็กปกติ หรือกลุ่มเด็ก
    อาการดาวน์ เพราะการเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียน       ตลอดจนการใช้มือและฝึก
    ประสาทสัมผัสในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว     กิจกรรมที่สามารถพัฒนาความ
    สามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
    การฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา      สามารถทำได้โดยโดยให้เด็กฝึกฝนใช้มือจับสิ่งของ
    ต่างๆ   เช่น เมล็ดพันธ์พืช การร้อยลูกปัด การตัด ฉีก ปั้น ทุบ ดึง เท เป็นต้น
                   การส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อเล็กในบางกิจกรรม      มีความสัมพันธ์กันระหว่างกล้าม
่    เนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรม    เพราะฉะนั้น ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และ
    กล้ามเนื้อเล็กไปด้วยกัน      เพราะทักษะทั้งสองขึ้นอยู่กับการควบคุมของกล้ามเนื้อและ
    ความสัมพันธ์ของตาและมือเหมือนกัน    ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ
    ความสามารถ และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ      เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการ
    เรียนรู้ และมีความพร้อมในการฝึกทักษะอื่นๆ ต่อไป

                                                  ทักษะทางการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก

     กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม สานกระดาษ เวลา 30 นาที
     จุดประสงค์ / ประโยชน์             
           1. เพื่อฝึกทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
            2. ฝึกสหสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
            3. เพื่อให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้

     สื่อ/อุปกรณ์
    

 
             กระดาษ 2 สี
                        สีที่ 1 ใช้สำหรับสอดตัดเป็นเส้นยาว 1 ฟุต กว้าง 2 เซนติเมตร
                        สีที่ 2 ใช้สำหรับเป็นฐาน ตัดเป็นเส้นยาว 1 ฟุต กว้าง 2 เซนติเมตร
        ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
                1. ครูนำตัวอย่างที่สานเสร็จแล้วให้นักเรียนดู
                2. ครูสาธิตวิธีการสานกระดาษให้นักเรียนดูพร้อมอธิบายโดยสานกระดาษให้สลับสีกัน
      โดยยกและสอดกระดาษสลับสีกัน
                3. ให้นักเรียนสานกระดาษจนเต็มแผ่นหากนักเรียนทำไม่ได้ให้ครูให้การช่วยเหลือ
       ในขั้นตอนที่นักเรียนทำไม่ได้ แล้วค่อยๆลดการช่วยเหลือลง
                4. ให้นักเรียนทำจนเสร็จกิจกรรม
 
    วิธีการวัด/ประเมินผล
             1. ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
             2. ช่วงความสนใจ
             3. ผลงานของนักเรียน
    ข้อเสนอแนะ
            ครูอาจจะเปลี่ยนลาย หรือขนาดของเส้นกระดาษตามความสามารถของนักเรียน
    ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
            1. การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กคล่องแคล่วขึ้น
            2. สหสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดีขึ้น
            3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้

 

     กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม แกะหมุดจากดินน้ำมันเสียบกระดาน เวลา 30 นาที
     จุดประสงค์ / ประโยชน์             
            1. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมักเล็ก
            2. เพื่อเรียนรู้และนับตัวเลข 1-30

     สื่อ/อุปกรณ์
    

 
            1. หมุด 30 อัน
            2. กระดานเสียบหมุด
            3. ดินน้ำมัน
        ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
                1. ครูนำหมุดทั้งหมด 30 อันเสียบลงไปในดินน้ำมัน
                2. ให้นักเรียนใช้มือทั้งสองข้างแกะหมุดออกจากดินน้ำมันที่ละอัน แล้วนำไปเสียบลงไป
     ในกระดาน โดยเรียงลำดับจากเลข 1 จนถึง 30
                3. ให้นักเรียนแกะดินน้ำมันออกจากหมุดจนเสร็จ 30 อัน
 
    วิธีการวัด/ประเมินผล
             1. ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
             2. ช่วงความสนใจ
             3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
             4. ผลงานของนักเรียน
     ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
            1. กล้ามเนื้อมักเล็กมีความแข็งแรง
            2. รู้จักและนับเลข 1-30

 

 

 

 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย จ.เลย
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.