ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "ดินแดนเมืองทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 39 คน
หมายเลข IP 54.147.152.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 317,796  หน้าแรก     รายละเอียดทั้งหมด 

รายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียดทั้งหมด  

 

ลำดับการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ

สำหรับโรงเรียน

การส่งเอกสารการสมัครหน่วยที่ต้องใช้
         
1. ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป.10)
      
2. สำเนาบัตรผู้อำนวยการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
      
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
การส่งเอกสารการสมัครผู้ให้บริการ
      
1. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป.13)
          2.
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ +สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
      
3. สำเนาเอกสารทางการศึกษา
การทำแผน IEP
      
1. แบบคำขอสื่อ (คป 01) ต้องตรงกับแผนในข้อ 6 วันที่ ให้ลงวันเดียวกับวันเริ่มใช้แผน
      
2. จากแผน เป้าหมาย 1 ปี ให้ขยายหรือแยกเพื่อให้เป็นเป้าหมายเชิงพฤติกรรม โดยให้แยกเป็นระยะเวลา เช่น 3เดือนแรกให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน  เดือนที่ 4, 5, 6 เด็กต้องทำได้ถึงไหน จนครบปีการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลให้ตั้งเกณฑ์การผ่าน 70 % ขึ้นไป
      
3. ในข้อ 6 (ตารางการขอสื่อ) ให้เน้นเรื่องเหตุผลการขอสื่อให้สอดคล้องกับแผน
      
4. วันที่ประชุมแผนให้ลงวันที่ก่อน เริ่มใช้แผน อย่างน้อย 7 วัน
การส่งเอกสาร

       1. คป 01
          2.
แผน IEP
          3.
เอกสาร เด็ก บัตรคนพิการ,ใบรับรองแพทย์,แบบคัดกรอง + คป 04 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

2. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) พ.ศ. 2551

4.   ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

5.   แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

6.  แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

7.  แบบคัดกรอง

8.  หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน

9. แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

10. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ  (คป. 01)

11. ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปองการศึกษา (คป. 02)

12. แบบคำร้องขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปองการศึกษา (คป. 03)

13.  แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป. 04)

14. แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง (คป. 10)

15.      แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง (คป. 13)

16. แบบคำขอรับเงินการให้บริการ (คป. 14) **

17. หนังสือขอรับเงินการให้บริการ (คป. 16) **

18. สรุปบัญชีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ (คป. 17) **

19. แบบรายงานการดำเนินงานการให้บริการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา)

 

 

 

 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

 
HACKED BY MF.PS
HACKED BY MF.PS
Tel : HACKED BY MF.PS  Fax : HACKED BY MF.PS
Email : HACKED BY MF.PS
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.