ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.81.48.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 792,099  หน้าแรก     รายละเอียดทั้งหมด 

รายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียดทั้งหมด  

 

ลำดับการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ

สำหรับโรงเรียน

การส่งเอกสารการสมัครหน่วยที่ต้องใช้
         
1. ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป.10)
      
2. สำเนาบัตรผู้อำนวยการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
      
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
การส่งเอกสารการสมัครผู้ให้บริการ
      
1. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป.13)
          2.
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ +สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
      
3. สำเนาเอกสารทางการศึกษา
การทำแผน IEP
      
1. แบบคำขอสื่อ (คป 01) ต้องตรงกับแผนในข้อ 6 วันที่ ให้ลงวันเดียวกับวันเริ่มใช้แผน
      
2. จากแผน เป้าหมาย 1 ปี ให้ขยายหรือแยกเพื่อให้เป็นเป้าหมายเชิงพฤติกรรม โดยให้แยกเป็นระยะเวลา เช่น 3เดือนแรกให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน  เดือนที่ 4, 5, 6 เด็กต้องทำได้ถึงไหน จนครบปีการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลให้ตั้งเกณฑ์การผ่าน 70 % ขึ้นไป
      
3. ในข้อ 6 (ตารางการขอสื่อ) ให้เน้นเรื่องเหตุผลการขอสื่อให้สอดคล้องกับแผน
      
4. วันที่ประชุมแผนให้ลงวันที่ก่อน เริ่มใช้แผน อย่างน้อย 7 วัน
การส่งเอกสาร

       1. คป 01
          2.
แผน IEP
          3.
เอกสาร เด็ก บัตรคนพิการ,ใบรับรองแพทย์,แบบคัดกรอง + คป 04 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

2. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) พ.ศ. 2551

4.   ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

5.   แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

6.  แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

7.  แบบคัดกรอง

8.  หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน

9. แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

10. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ  (คป. 01)

11. ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปองการศึกษา (คป. 02)

12. แบบคำร้องขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปองการศึกษา (คป. 03)

13.  แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป. 04)

14. แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง (คป. 10)

15.      แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง (คป. 13)

16. แบบคำขอรับเงินการให้บริการ (คป. 14) **

17. หนังสือขอรับเงินการให้บริการ (คป. 16) **

18. สรุปบัญชีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ (คป. 17) **

19. แบบรายงานการดำเนินงานการให้บริการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา)

 

 

 

 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย จ.เลย
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.